FAQs Complain Problems

फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कर्मचारी बिदा फारम 2080/81 04/15/2024 - 10:21 PDF icon leave-form (1).pdf
गुनासो सुनुवाई मार्गदर्शन २०७८ ७९/८० 02/23/2023 - 15:02 PDF icon गुनासो सुनुवाई मार्गदर्शन २०७८.pdf
अनुसूचि ६ र ७ ( आलु पकेट) ७९/८० 12/21/2022 - 15:07 PDF icon अनुसूचि ६ र ७ ( आलु पकेट).pdf
मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्ययोजनाको ढाँचा। ७९/८० 12/06/2022 - 15:59 PDF icon मत्स्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्ययोजनाको ढाँचा।.pdf
बेरोजगार दर्ता फारम ७९/८० 09/18/2022 - 13:58 PDF icon बेरोजगार दर्ता फारम.pdf
सम्पति विवरण फाराम ७९/८० 09/14/2022 - 16:46 PDF icon सम्पति विवरण फाराम.pdf
का.स.मु. फारम स्थानीय तह कर्मचारी ७९/८० 09/14/2022 - 16:45 PDF icon का.स.मु. फारम स्थानीय तह कर्मचारी.pdf
का.स.मु. फारम रा.प. तृतीय ७९/८० 09/14/2022 - 16:44 PDF icon का.स.मु. फारम रा.प. तृतीय.pdf
का.स.मु.फाराम रा.प.अनं ७९/८० 09/14/2022 - 16:43 PDF icon का.स.मु.फाराम रा.प.अनं.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तको फारम ७९/८० 07/30/2022 - 20:14 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाम दर्ताका लागि दिने दरखास्तको ढाँचा.pdf
करारको लागि दरखास्त फाराम ७५/७६ 09/17/2018 - 10:35 PDF icon करारको लागि दरखास्त फाराम.pdf