FAQs Complain Problems

सूचना

कार्यविधि

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
79-3 हेलम्बु गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 09/18/2022 - 13:00 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
78-12 हेलम्बु गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ मा संशोधन ७८/७९ 04/18/2022 - 15:40 PDF icon 78-12 हेलम्बु गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ मा संशोधन.pdf
78-11 आर्थिक सहायता कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८ मा संशोधन ७८/७९ 04/18/2022 - 15:39 PDF icon 78-11 आर्थिक सहायता कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८ मा संशोधन.pdf
78-9 छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 02/24/2022 - 17:57 PDF icon 78-9 छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८.pdf
78-10 आर्थिक सहायता कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 02/24/2022 - 17:27 PDF icon 78-10 आर्थिक सहायता कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८.pdf
78-8 एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ मा संशोधन ७८/७९ 01/30/2022 - 15:41 PDF icon 78-8 एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ मा संशोधन.pdf
78-7 हेलम्ब गाउँपालिकाको कृषक।पशुपालन समुह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 01/30/2022 - 15:41 PDF icon 78-7 हेलम्ब गाउँपालिकाको कृषक।पशुपालन समुह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
78-6 करार, अस्थायी तथा राहत कर्मचारी अवकास कोष कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 01/30/2022 - 15:40 PDF icon 78-6 करार, अस्थायी तथा राहत कर्मचारी अवकास कोष कार्यविधि, २०७८.pdf
78-5 हेलम्बु गाउँपालिकाको कर्मचारी स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 01/30/2022 - 15:39 PDF icon 78-5 हेलम्बु गाउँपालिकाको कर्मचारी स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यविधि,२०७८.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७८/७९ 12/02/2021 - 16:00 PDF icon 78-4 हेलम्बु गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ मा संशोधन ७८/७९ 12/02/2021 - 15:57 PDF icon 78-3 उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ मा संशोधन.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/25/2021 - 16:55 PDF icon 77-11 संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
“घ” वर्गको निर्णाण व्यवसायी इजाजत-पत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/25/2021 - 16:51 PDF icon “घ” वर्गको निर्णाण व्यवसायी इजाजत-पत्र कार्यविधिलाई संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि २०७७.pdf
भ्रष्टाचार शुन्यतामा प्रोत्तसाहन भत्ता र कर्मचारी आवास सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 04/25/2021 - 16:41 PDF icon भ्रष्टाचार शुन्यतामा प्रोत्तसाहन भत्ता र कर्मचारी आवास सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
हेलम्बु गाउँपालिका करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ७७/७८ 04/25/2021 - 16:36 PDF icon 77-13 हेलम्बु गाउँपालिका करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
"घ" वर्गको नि. व्य. इजाजत-पत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ लाइ संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 01/24/2021 - 12:27
एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/14/2020 - 14:49 PDF icon 77-8 एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/14/2020 - 14:49 PDF icon 77-7 उपभोक्ता समिती सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
दिर्घरोगीहरुको औषधि वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/10/2020 - 16:38 PDF icon 77-6 दिर्घरोगीहरुका लागि निशुल्क औषधि वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
हेलम्बु गाउँपालिका गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 06/28/2020 - 14:20 PDF icon 77-2 गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages