FAQs Complain Problems

सूचना

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हेलम्बु ग्रेट ट्रेल बुद्धपार्क-सेर्माथाङ-ज्योमोथाङ (१४.११ कि.मी.) निर्माणको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (IEE)को राय सुझाव संकलन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

७८/७९ 06/26/2022 - 17:43 PDF icon हेलम्बु ग्रेट ट्रेल (IEE)को राय सुझाव संकलन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना.pdf

हेलम्बु ग्रेट ट्रेल घोप्टेघ्याङ-पाकेडाँडा (५.४६ कि.मी.) निर्माणको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (IEE)को राय सुझाव संकलन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

७८/७९ 06/26/2022 - 17:41 PDF icon हेलम्बु ग्रेट ट्रेल निर्माणको IEE को राय सुझाव संकलन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना.pdf

हेलम्बु गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (IEE)को राय सुझाव संकलन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

७८/७९ 06/26/2022 - 17:39 PDF icon प्रशासकीय भवन निर्माणको IEE को राय सुझाव संकलन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना.pdf

हेलम्बु ग्रेट ट्रेल बुद्धपार्क-सेर्माथाङ-ज्योमोथाङ आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदनको सार्वजनिक सुनुवाईको सूचना ।

७८/७९ 06/17/2022 - 15:41 PDF icon हेलम्बु ग्रेट ट्रेल बुद्धपार्क सेर्माथाङIEE प्रतिवेदनको सार्वजनिक सुनुवाईको सृचना्.pdf

हेलम्बु ग्रेट ट्रेल घोप्टेघ्याङ-पाकेडाँडा आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदनको लागि आह्वान गरिएको सार्वजिनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 06/17/2022 - 15:39 PDF icon हेलम्बु ग्रेट ट्रेल घोप्टेघ्याङ IEE प्रतिवेदनको सार्वजनिक सुनुवाईको सृचना.pdf

हेलम्बु गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदनको लागि आह्वान गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 06/17/2022 - 15:34 PDF icon प्रशासकीय भवन निर्माणको IEE प्रतिवेदनको सार्वजनिक सुनुवाइ.pdf

दोस्रो चौमासिक सम्म भुक्तानी भएका योजनाहरुको विवरण

७८/७९ 04/18/2022 - 12:44 PDF icon दोस्रो चौमासिक सम्म भुक्तानी भएका योजनाहरुको विवरण.pdf

दोस्रो चौमासिक सम्म सम्झौता मात्र भएका योजनाहरुको विवरण

७८/७९ 04/18/2022 - 12:43 PDF icon दोस्रो चौमासिक सम्म सम्झौता मात्र भएका योजनाहरुको विवरण.pdf

आ.व. ०७८/७९ माघ महिनासम्म सम्झौता भइ भुक्तानी भएका योजनाहरुको विवरण

७८/७९ 02/15/2022 - 22:03 PDF icon आ.व. ०७८७९ कोभुक्तानी भएका योजनाहरु.pdf

आ.व. ०७८/७९ माघ महिनासम्म सम्झौता मात्र भएका योजनाहरुको विवरण

७८/७९ 02/15/2022 - 21:51 PDF icon आ.व. ०७८७९ को सम्झौता भएका योजनाहरु.pdf