FAQs Complain Problems

ऐन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० 2080/81 08/02/2023 - 16:06 PDF icon हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० Final.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक (संशोधित) ऐन २०७९ ७९/८० 08/24/2022 - 16:58 PDF icon Final-हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक (संशोधित) ऐन २०७९_0.pdf
79-2 हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक (संशोधित) ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७९ ७८/७९ 07/05/2022 - 17:01 PDF icon 79-2 हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक (संशोधित) ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७९.pdf
79-1 हेलम्बु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९ ७८/७९ 07/05/2022 - 17:00 PDF icon 79-1 हेलम्बु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७७/७८ 12/02/2021 - 15:40 PDF icon 78-01 हेलम्बु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको खानी तथा खनिज पदार्थ (व्यवस्थित गर्ने) ऐन २०७७ ७७/७८ 04/25/2021 - 16:31 PDF icon 77-16 हेलम्बु गाउँपालिकाको खानी तथा खनिज पदार्थ (व्यवस्थित गर्ने) ऐन.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धि ऐन २०७७ ७७/७८ 01/24/2021 - 12:31 PDF icon 77-18 संस्था दर्ता ऐन, २०७७.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७७ ७७/७८ 01/24/2021 - 12:30 PDF icon 77-17 हेलम्बु गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको (थप) विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 01/24/2021 - 12:28 PDF icon 77-15 हेलम्बु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ ७७/७८ 08/21/2020 - 00:00 PDF icon 77-10 हेलम्बु गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिकाको विनियोजना ऐन २०७७ ७६/७७ 06/28/2020 - 14:30 PDF icon 77-4 हेलम्बु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ७६/७७ 06/28/2020 - 14:29 PDF icon हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक (संशोधित) ऐन २०७७.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको न्यायिक समिति संचालन ऐन २०७६ ७६/७७ 02/26/2020 - 00:00 PDF icon 76-14 हेलम्बु गाउँपालिकाको न्यायिक समिति सञ्चालन ऐन-२०७६.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 07/29/2019 - 15:07 PDF icon राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७६.pdf
हेलम्बु गाउँपालिका आर्थिक (संशोधित) ऐन २०७६ ७६/७७ 07/29/2019 - 15:06 PDF icon राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक (संशोधित) ऐन २०७६.pdf
राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिका (थप) विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 03/19/2019 - 00:00 PDF icon राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिका (थप) विनियोजन एन २०७५.pdf
राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक (संशोधित) ऐन २०७५ ७५/७६ 03/19/2019 - 00:00 PDF icon राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक (संशोधित) ऐन २०७५.pdf
राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७५ (प्रथम संशोधन) ७५/७६ 03/19/2019 - 00:00 PDF icon हेलम्बु गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७५ (प्रथम संशोधनन).pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ ७५/७६ 03/19/2019 - 00:00 PDF icon हेलम्बु गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५.pdf
व्यवसाय दर्ता एेन २०७५/७६ ७५/७६ 09/30/2018 - 11:35 PDF icon व्यवसाय दर्ता एेन 2075-4-9.pdf

Pages