FAQs Complain Problems

आ.व. २०७४/७५ मा भएका घटना दर्ताको विवरण

हेलम्बु गा.पा.भित्र आ.व. २०७४/७५ मा आएको पञ्जीकरण विवरण

मिति जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता बसाइसराइ दर्ता कैफियत
महिला पुरुष महिला पुरुष
बैशाख १०९ १३२ १५ १९ ७२
जेष्ठ ३७ ३१ १३
असार १३ १२ ११
श्रावण १३१ ११८ १२६
भदौ ३७ २३
असोज
कात्तिक ३३ २४ २०
मंसिर
पौष २९ ३४ ११ २०
माघ ६५ ५६ १३ २६ २४
फागुन २९ ३० १६
चैत २७ २५ १० ११
जम्मा ५२४ ४९५ ७६ १०२ ३३४

 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: