FAQs Complain Problems

श्री सर्कथली आधारभुत विद्यालय

विद्यार्थी संख्या २०७६ 

२०७६ सालको विद्यार्थी रिपोर्ट
कक्षा छात्र संख्या छात्रा संख्या जम्मा
ECD/PPC
Nursery -
कक्षा १ -
कक्षा २ -
कक्षा ३  -
कक्षा ४ -
कक्षा ५ -
कक्षा ६  - - -
कक्षा ७  - - -
कक्षा ८ -   -
कक्षा ९ - - -
कक्षा १० - - -
कक्षा ११ - - -
कक्षा १२ - - -
जम्मा     १५