FAQs Complain Problems

श्री सर्वोदय माध्यमिक विद्यालय

विद्यार्थी संख्या २०७६ 

श्री सर्वोदय मा.वि. २०७६ सालको विद्यार्थी रिपोर्ट
कक्षा छात्र संख्या छात्रा संख्या जम्मा
ECD/PPC १२ २०
Nursery - - -
कक्षा १ १५
कक्षा २ १२ १५
कक्षा ३  १३ १७
कक्षा ४ १२ २१
कक्षा ५ १२ १३ २५
कक्षा ६  १० १९
कक्षा ७  १२ १० २२
कक्षा ८ १४ १८ ३२
कक्षा ९ १४ १३ २७
कक्षा १० ११ १० २१
कक्षा ११ - - -
कक्षा १२ - - -
जम्मा ३५ ५१ ८६