FAQs Complain Problems

श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय

विद्यार्थी संख्या २०७६ 

श्री सरस्वती मा.वि. २०७६ सालको विद्यार्थी रिपोर्ट
कक्षा छात्र संख्या छात्रा संख्या जम्मा
ECD/PPC १५ २२
Nursery - - -
कक्षा १ ११ १३
कक्षा २ १० १८
कक्षा ३  १२ १४ २६
कक्षा ४ १० ११ २१
कक्षा ५ ११ २०
कक्षा ६  ३० ४२ ७२
कक्षा ७  २२ ३८ ६०
कक्षा ८ २६ ४२ ६८
कक्षा ९ १६ २४ ४०
कक्षा १० २३ ३० ५३
कक्षा ११ १५ ४० ५५
कक्षा १२ - - -
जम्मा १८४ २८४ ४६८