FAQs Complain Problems

श्री रिसांकुमाने आधारभुत विद्यालय

विद्यार्थी संख्या २०७६ 

श्री रिसांकुमाने आ.वि. २०७६ सालको विद्यार्थी रिपोर्ट
कक्षा छात्र संख्या छात्रा संख्या जम्मा
ECD/PPC - - -
Nursery - - -
कक्षा १ १६ २०
कक्षा २
कक्षा ३  ११
कक्षा ४
कक्षा ५
कक्षा ६  - - -
कक्षा ७  - - -
कक्षा ८ - - -
कक्षा ९ - - -
कक्षा १० - - -
कक्षा ११ - - -
कक्षा १२ - - -
जम्मा २४ ३३ ५७