FAQs Complain Problems

श्री पेमा छ्योलिङ आधारभुत विद्यालय

विद्यार्थी संख्या २०७६ 

श्री पेमा छोलिङ आ.वि. २०७६ सालको विद्यार्थी रिपोर्ट
कक्षा छात्र संख्या छात्रा संख्या जम्मा
ECD/PPC १०
Nursery - - -
कक्षा १
कक्षा २
कक्षा ३ 
कक्षा ४
कक्षा ५
कक्षा ६ 
कक्षा ७ 
कक्षा ८
कक्षा ९ - - -
कक्षा १० - - -
कक्षा ११ - - -
कक्षा १२ - - -
जम्मा     ५३