FAQs Complain Problems

श्री पातिङ आधारभुत विद्यालय

विद्यार्थी संख्या २०७६ 

श्री पातिङ आ.वि. २०७६ सालको विद्यार्थी रिपोर्ट
कक्षा छात्र संख्या छात्रा संख्या जम्मा
ECD/PPC ३५ ३१ ६६
Nursery - - -
कक्षा १ १७ १० २७
कक्षा २ १० २० ३०
कक्षा ३  ११ ११ २२
कक्षा ४ १२ २०
कक्षा ५ ११ १७
कक्षा ६  १५
कक्षा ७  १०
कक्षा ८ १३ १८
कक्षा ९ - - -
कक्षा १० - - -
कक्षा ११ - - -
कक्षा १२ - - -
जम्मा १०२ १२३ २२५