FAQs Complain Problems

श्री पद्मेश्वरी आधारभुत विद्यालय

विद्यार्थी संख्या २०७६ 

श्री पद्मेश्वरी आ.वि. २०७६ सालको विद्यार्थी रिपोर्ट
कक्षा छात्र संख्या छात्रा संख्या जम्मा
ECD/PPC
Nursery - - -
कक्षा १
कक्षा २ १०
कक्षा ३  ११
कक्षा ४ १६
कक्षा ५ ११
कक्षा ६  - - -
कक्षा ७  - - -
कक्षा ८ - - -
कक्षा ९ - - -
कक्षा १० - - -
कक्षा ११ - - -
कक्षा १२ - - -
जम्मा २९ ३६ ६५