FAQs Complain Problems

श्री हरिसिद्दि आधारभुत विद्यालय

विद्यार्थी संख्या २०७६ 

श्री हरिसिद्दि आ.वि. २०७६ सालको विद्यार्थी रिपोर्ट
कक्षा छात्र संख्या छात्रा संख्या जम्मा
ECD/PPC ११ १९
Nursery - - -
कक्षा १ १५
कक्षा २ ११
कक्षा ३  ११
कक्षा ४ १०
कक्षा ५ - - -
कक्षा ६  - - -
कक्षा ७  - - -
कक्षा ८ - - -
कक्षा ९ - - -
कक्षा १० - - -
कक्षा ११ - - -
कक्षा १२ - - -
जम्मा ३५ ५१ ८६