FAQs Complain Problems

श्री भुमेश्वरी माध्यमिक विद्यालय

विद्यार्थी संख्या २०७६ 

श्री भुमेश्वरी मा.वि. २०७६ सालको विद्यार्थी रिपोर्ट
कक्षा छात्र संख्या छात्रा संख्या जम्मा
ECD/PPC १२ ११ २३
Nursery - - -
कक्षा १
कक्षा २ ११
कक्षा ३  ११
कक्षा ४
कक्षा ५ ११ १९
कक्षा ६  २० १८ ३८
कक्षा ७  २५ २१ ४६
कक्षा ८ ११ २९ ४०
कक्षा ९ १२ १८ ३०
कक्षा १० १६ १३ २९
कक्षा ११ ११ १३ २४
कक्षा १२ १९ २५
जम्मा १४४ १७० ३१४