FAQs Complain Problems

संस्था दर्ता

लाग्ने समय: 
३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
हेलम्बु गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१५००/-
आवश्यक कागजातहरु: 

१. सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र

२. पदाधिकारीको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

३. संस्थाको प्रमाणित विधान (दुइ प्रति)

४. तोकिए बमोजिमको अन्य विवरण 

प्रक्रिया: 

१. संस्था दर्ताको लागि सात वा सो भन्दा बढी सदस्य हुनुपर्नेछ । 

२. संस्था दर्ता कार्यविधि को अनुसुची-१ बमोजिम तोकिएको अधिकृत समक्ष आवश्यक कागजात सहित निवेदन दिनुपर्नेछ । 

३. निवेदन प्राप्त भएपछि अधिकारीले आवश्यक छानविन गरी संस्था दर्ता उचित ठानेमा संस्था दर्ता गरी अनुसूची-२ बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र दिनेछ । 

नमुना फाराम तथा अन्य: