FAQs Complain Problems

श्री महाकालेश्वरी आधारभुत विद्यालय

 

                                                                  तस्वीर : महाकालेश्वरी विद्यालय भवन हस्तान्तरण कार्यक्रम

विद्यार्थी संख्या २०७६ 

श्री महाकालेश्वरी आ.वि. २०७६ सालको विद्यार्थी रिपोर्ट
कक्षा छात्र संख्या छात्रा संख्या जम्मा
ECD/PPC १४
Nursery - - -
कक्षा १ १७
कक्षा २ १३
कक्षा ३  १३
कक्षा ४ १० १८
कक्षा ५ १२
कक्षा ६ 
कक्षा ७ 
कक्षा ८ - - -
कक्षा ९ - - -
कक्षा १० - - -
कक्षा ११ - - -
कक्षा १२ - - -
जम्मा ५७ ४६ १०३