FAQs Complain Problems

श्री नारायण आधारभुत विद्यालय

विद्यार्थी संख्या २०७६ 

श्री नारायण आ.वि. २०७६ सालको विद्यार्थी रिपोर्ट
कक्षा छात्र संख्या छात्रा संख्या जम्मा
ECD/PPC ३३ ३१ ६४
Nursery - - -
कक्षा १ १५ १६ ३१
कक्षा २ १६ १० २६
कक्षा ३  २१ १८ ३९
कक्षा ४ १८ १४ ३२
कक्षा ५ १३ १६ २९
कक्षा ६  १९ १० २९
कक्षा ७  १२ २१
कक्षा ८ १९ २३
कक्षा ९ - - -
कक्षा १० - - -
कक्षा ११ - - -
कक्षा १२ - - -
जम्मा १४८ १४६ २९४