FAQs Complain Problems

श्री महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय

विद्यार्थी संख्या २०७६ 

श्री महेन्द्र मा.वि. २०७६ सालको विद्यार्थी रिपोर्ट
कक्षा छात्र संख्या छात्रा संख्या जम्मा
ECD/PPC १२ १६
Nursery - - -
कक्षा १ १०
कक्षा २
कक्षा ३ 
कक्षा ४ ११ १२
कक्षा ५
कक्षा ६  ११ १९
कक्षा ७  २२ १७ ३९
कक्षा ८ १२ २५ ३७
कक्षा ९ २१ ३१ ५२
कक्षा १० २१ ३७ ५८
कक्षा ११ २६ ३५ ६१
कक्षा १२ - - -
जम्मा १४४ १८४ ३२८