FAQs Complain Problems

श्री गोल्मादेवी माध्यमिक विद्यालय

 

                                                                         तस्वीर : ड्रोनबाट खिचिएको गाेल्मादेवी मा.वि.को तस्वीर

 

विद्यार्थी संख्या २०७६ 

गोल्मादेवी मा वि २०७६ सालको विद्यार्थी रिपोर्ट
कक्षा छात्र संख्या छात्रा संख्या जम्मा
ECD/PPC १८ १५ ३३
कक्षा १ १० १४
कक्षा २ ११
कक्षा ३  १२
कक्षा ४ ११ १० २१
कक्षा ५ ११ १६
कक्षा ६  १२ १७
कक्षा ७  १२ २१
कक्षा ८ ११ १७
कक्षा ९ ११ ११ २२
कक्षा १० ११
कक्षा ११ - - -
कक्षा १२ - - -
जम्मा     १९५