सूचना तथा समाचार

पशु सेवा शाखाको अनुदान सम्बन्धि सूचना ।

पशु सेवा शाखाको अनुदान सम्बन्धि सूचना ।

थप जानकारीको लागि सम्पर्क :
टोप बहादुर बरुवाल, प.स्वा.प्रा. (९७५१०१२९५०)

COPOMIS को Username, Password सम्बन्धमा ।

यस हेलम्बु गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै सहकारी संस्थाले गाउँपालिकामा सम्पर्क राखी COPOMIS को Username, Password लिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

थप जानकारीको लागि : 
बिनोद लामा, सु.प्र.अ (९८२३७२६१८८)