संशोधन सम्बन्धमा । (वडा नं ५ कार्यालय भवन निर्माण तुलनात्मक चार्ट संशोधन)