FAQs Complain Problems

श्री पाल्चोक माध्यमिक विद्यालय

विद्यार्थी संख्या २०७६ 

श्री पाल्चोक मा.वि. २०७६ सालको विद्यार्थी रिपोर्ट
कक्षा छात्र संख्या छात्रा संख्या जम्मा
ECD/PPC २० १० ३०
Nursery - - -
कक्षा १ ३७ २३ ६०
कक्षा २ १६
कक्षा ३  १६ १२ २८
कक्षा ४ १३ १७
कक्षा ५ १०
कक्षा ६  १३
कक्षा ७ 
कक्षा ८ १३
कक्षा ९ १३
कक्षा १०
कक्षा ११ - - -
कक्षा १२ - - -
जम्मा १२२ ९६ २१८