FAQs Complain Problems

आ.व. २०७७/७८ को योजना परियोजना तथा प्रगति

अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : २०७७-०६-२८

हेलम्बु गाउँपालिकाको वार्षिक कार्यक्रम २०७७-७८ का योजनाहरुको प्रगति अवस्था

 

क्र.सं

योजनाको नाम वडा नं रकम योजना सम्झौता भए/नभएको योजना सम्झौता मिति कार्य सम्पन्न भए/नभएको कार्य सम्पन्न मिति विस्तृत विवरण
पुसा ढोङदी खानेपानी व्यवस्थापन वडा नं १ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
गोछालिङ यल्मुनेसा खानेपानी निर्माण वडा नं १ 300000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
टासीथाङ नाकोते मोटरबाटो सोलिङ (सशर्त) वडा नं १ 400000 भएको 2077-06-29 नभएको   थप जानकारी
पारगाङ भ्ये मोटरबाटो सोलिङ र ग्याविन वाल (सशर्त) वडा नं १ 330000 भएको 2077-06-29 नभएको   थप जानकारी
हल्दे ठुलढुङ्गा तार्तुङ रिबर्मा घोप्टेघ्याङ आलामाराङ मोटरबाटो स्तरउन्नती वडा नं १ 600000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
तिम्बु दोरिङ खर्चुङ नाकोते मेलम्चीघ्याङ मोटरबाटो स्तरउन्नती वडा नं १ 400000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
तिम्बु ककनी घाङघुल टासिथाङ तार्केघ्याङ मोटरबाटो सोलिङ वडा नं १ 400000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
आलामाराङ सर्कथली घङ्ग्युगाङ मोटरबाटो स्तरउन्नती वडा नं १ 800000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
तिम्बु सेने यम्बालामा मोटरबाटो स्तरउन्नती वडा नं १ 400000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१० दोजुम चिरी मोटरबाटो निर्माण वडा नं १ 400000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
११ मिलारेपा गोरेटो बाटो वडा नं १ 200000 भएको 2077-06-25 नभएको   थप जानकारी
१२ मेलम्चीघ्याङ गाउँटोलभित्र गोरेटोबाटोमा ढुङ्गा बिछ्याउने कार्य सम्पन्न गर्न वडा नं १ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१३ नाकोते गाउँ पुछारदेखि गुम्बासम्म गोरेटोबाटो निर्माण वडा नं १ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१४ रिवर्मा डोम्बो छोसाको लागि शौचालय र वाल निर्माण वडा नं १ 150000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१५ तार्तुङ गुम्बा  वडा नं १ 500000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१६ सर्कथली डोम्बु छोसा सम्पन्न गर्नुपर्ने वडा नं १ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१७ निमा डोम्बु डोम्बु छोसा निर्माण  वडा नं १ 300000 भएको 2077-06-29 नभएको   थप जानकारी
१८ फुम्बुछे भान्साघर निर्माण सम्पन्न वडा नं १ 200000 भएको 2077-06-22 नभएको   थप जानकारी
१९ डोङदिङ डोम्बु छोसा प्लाष्टर शौचालय र वाल निर्माण वडा नं १ 150000 भएको 2077-06-15 नभएको   थप जानकारी
२० तिम्बु छोर्तेन डोम्बु निर्माण सम्पन्न र शौचालय निर्माण वडा नं १ 300000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२१ घ्याङघुल भान्साघर निर्माण सम्पन्न गर्न वडा नं १ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२२ खर्चुङ पाहुनाघर निर्माण वडा नं १ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२३ ककनी पोखरी मर्मत वडा नं १ 300000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२४ साबिक वडा १,२,३,४,५ मा कागती बिरुवा खरिद वडा नं २ 50000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२५ साविक वडा ६,७,८ र ९ बखर बिरुवा खरिद वडा नं २ 50000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२६ चिस्यान केन्द्र स्थापना वडा नं २ 400000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२७ सोनाम ल्होसार प्रचार प्रसार कार्यक्रम वडा नं २ 50000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२८ तीज विशेष कार्यक्रम महिलाहरुका लागि वडा नं २ 50000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२९ किउल बगर खेल मैदान निर्माण तथा मर्मत वडा नं २ 150000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
३० गणेशे बगर खेल मैदान निर्माण तथा मर्मत वडा नं २ 150000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
३१ गणेशे बगर ढोडेनी भिरखर्क मोटरबाटो सोलिङ (सशर्त) वडा नं २ 330000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
३२ ज्यामिरे बर्साङ मोटरबाटो सोलिङ (सशर्त) वडा नं २ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
३३ छिमी स्यामगेर मोटरबाटो सोलिङ (सशर्त) वडा नं २ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
३४ किउल बगर गुरु रिन्पोछे, नोर्बुलिङ मोटरबाटो कटिङ वडा नं २ 500000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
३५ रातोपुल भिरखर्क ढोडेनी गणेशे बगर मोटरबाटो सोलिङ  वडा नं २ 500000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
३६ गोल्मेडाडा सिम्पानी मोटरबाटो कटिङ वडा नं २ 150000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
३७ कोलामा गिजे ल्हासिसा दोङदिङ ङार्कु मोटरबाटो कटिङ वडा नं २ 150000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
३८ वडा नं २ अन्तरगत रहेका सबै सडकहरु सफा गर्न वडा नं २ 500000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
३९ भडार सिम चुरेटार मो.बा. मर्मत वडा नं २ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
४० खटोगाङ गोरेटो बाटो निर्माण वडा नं २ 150000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
४१ थालोगाउ सिडी निर्माण वडा नं २ 150000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
४२ स्युंगन्चे पाहुनाघर निर्माण वडा नं २ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
४३ श्यमगेर पाहुनाघर निर्माण वडा नं २ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
४४ आमायाङ्ग्री गुम्बा मर्मत वडा नं २ 100000 भएको 2077-06-23 नभएको   थप जानकारी
४५ गुरुङयन्डा कायुछेछोक गुम्बा मर्मत वडा नं २ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
४६ उर्केन छ्योलिङ डडाङ गुम्बा मर्मत वडा नं २ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
४७ ह्योल्मो ढोडेनी गुम्बा निर्माण वडा नं २ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
४८ सेतिदेवी मन्दिर मर्मत वडा नं २ 100000 भएको 2077-06-26 नभएको   थप जानकारी
४९ मणिकण्ठेश्वरी मन्दिर मर्मत वडा नं २ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
५० राधाकृष्ण मन्दिर गाउँको मर्मत वडा नं २ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
५१ शिव मन्दिर ढाड निर्माण वडा नं २ 100000 भएको 2077-06-21 नभएको   थप जानकारी
५२ भिरखर्क सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र निर्माण वडा नं २ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
५३ पसासा पाहुनाघर निर्माण वडा नं २ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
५४ पेमाछ्योलिङ गुम्बा भान्साघर निर्माण वडा नं २ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
५५ दुदिङ ल्हासिसा भान्साघर निर्माण वडा नं २ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
५६ छिमि गुम्बा भान्साघर निर्माण वडा नं २ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
५७ ङार्कु पाहुनाघर निर्माण वडा नं २ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
५८ चुरेटार सेवा समिति भवन निर्माण वडा नं २ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
५९ दलित तल्लोटोल आमा समुह भवन निर्माण वडा नं २ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
६० सेर्माथाङ उद्यमी समुह (हेलम्बु साँस्कृतिक केन्द्र) उद्यम सामग्री खरिद वडा नं २ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
६१ दमे सिङ ह्योल्मो स्मृति शालिक निर्माण वडा नं २ 50000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
६२ गणेशे छ्योर्तेन मर्मत वडा नं २ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
६३ हिसि मुहान हुदै चुमार किउल चित्रेखेत सिचाइ कुलो वडा नं २ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
६४ खर्क साना सिचाइ निर्माण वडा नं २ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
६५ स्याङमाराङ ढुङाने डि सिचाइ कुलो मर्मत वडा नं २ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
६६ तारजाली तथा ट्रस खरिद वडा नं २ 500000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
६७ थरिटोल थोपा सिचाइ कार्यक्रम वडा नं ३ 150000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
६८ श्री जयवागेश्वरी मा.वि. गेट निर्माण वडा नं ३ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
६९ श्री इसिङ आ.वि. नयाँ भवन तारबार निर्माण वडा नं ३ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
७० श्री पाल्चोक मा.वि. भान्छाघर निर्मण वडा नं ३ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
७१ पाल्चोक खानेपानी तथा सिंचार्इ वडा नं ३ 700000 भएको 2077-06-09 नभएको   थप जानकारी
७२ नौतले स्वास्थ्य देवीथान जाने बाटो सोलिङ (सशर्त) वडा नं ३ 730000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
७३ बुछुपा रगचेन्चेन कात्तिके मोटरबाटो वडा नं ३ 300000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
७४ सार्कीटोल मिजारटोल मोटरबाटो वडा नं ३ 300000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
७५ वडा नं. ३ अन्तर्गतका मोटरबाटोहरु निर्माण तथा मर्मत वडा नं ३ 700000 भएको 2077-05-17 नभएको   थप जानकारी
७६ मसानेपाटी मसानघाट गोरेटोबाटो वडा नं ३ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
७७ छुलुङगाङ सिढी बाटो निर्माण वडा नं ३ 400000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
७८ मिजारटोल सामुदायिक भवन वडा नं ३ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
७९ भुजेल श्रृनाथटोल सामुदायिक भवन वडा नं ३ 250000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
८० शिव मन्दिर निर्माण (साविक पाल्चोक २) वडा नं ३ 400000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
८१ नेवार सामुदायिक भवन शौचालय निर्माण वडा नं ३ 150000 भएको 2077-06-20 नभएको   थप जानकारी
८२ नेपाली सामुदायिक भवन वडा नं ३ 150000 भएको 2077-06-16 नभएको   थप जानकारी
८३ साविक वडा ५ र ६ को गुम्बा स्तरउन्नती वडा नं ३ 400000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
८४ साविक वडा ५ र ६ को मसानेपाटी निर्माण वडा नं ३ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
८५ साविक वडा ७ को गुम्बा निर्माण वडा नं ३ 400000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
८६ इसिङ साविक ८ को गुम्बाको शौचालय निर्माण वडा नं ३ 250000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
८७ काश्ये ढोम्बु छोसा निर्माण वडा नं ३ 400000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
८८ पुजारीथोक चर्च मर्मत वडा नं ३ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
८९ शेरावेंशी विद्युत मेन लाइन विस्तार वडा नं ३ 250000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
९० दुर्साघ्याङ चियान पाटी तथा खानेपानी निर्माण वडा नं ४ 150000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
९१ सिपाइटोल खानेपानी वडा नं ४ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
९२ वि.क.टोल खानेपानी वडा नं ४ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
९३  चिलाउनेघारी खेल मैदान निर्माण वडा नं ४ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
९४ हेलम्बु ट्रेल रनिङ क्लब मराम्ची वडा नं ४ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
९५ ढुंग्रेबजार ग्याल्थुम गिजेचौर सडक ग्राभेल (सशर्त) वडा नं ४ 400000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
९६ टारबस्ती सामाजिक सुधार भवन (सशर्त) वडा नं ४ 50000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
९७ उर्केन संङ छोलिङ डेन्डुव लिङ गुम्बा मराम्ची (सशर्त) वडा नं ४ 230000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
९८ मराम्ची सिरानटोल चौतारी तथा विशौना निर्माण (सशर्त) वडा नं ४ 50000 भएको 2077-06-21 नभएको   थप जानकारी
९९ ढुङ्ग्रेबजार गिजेडाँडा मोटरबाटो वडा नं ४ 1150000 भएको 2077-06-01 नभएको   थप जानकारी
१०० ताम्राङ मराम्ची थापाटोल कुभिण्डे मोटरबाटो वडा नं ४ 300000 भएको 2077-06-21 नभएको   थप जानकारी
१०१ टार हरीडाँडा  मोटरबाटो वडा नं ४ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१०२ ग्याल्थुम गुम्बा पाइन टोल चिहानडाँडा मोटरबाटो वडा नं ४ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१०३ सेरा पाखा गाउँ मोटरबाटो वडा नं ४ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१०४ तोङदी पाखा वगराखेत गोरेटो बाटो वडा नं ४ 100000 भएको 2077-06-21 नभएको   थप जानकारी
१०५ उर्केन संङ छोलिङ डेन्डुव लिङ गुम्बा मराम्ची वडा नं ४ 770000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१०६ ज्याङतेर शेडुव साङछेन लिङ गुम्बा वडा नं ४ 400000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१०७ टारबस्ती सुधार समूह समाजिक भवन निर्माण वडा नं ४ 250000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१०८ ग्याल्थुम बजार शिव मन्दिर निर्माण वडा नं ४ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१०९ टार मन्दिर निर्माण वडा नं ४ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
११० विशौना शिव मन्दिर निर्माण वडा नं ४ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१११ गैटार शिव मन्दिर निर्माण वडा नं ४ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
११२ लामा खेत शिव मन्दिर निर्माण वडा नं ४ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
११३ चौधमुरे शिव मन्दिर निर्माण वडा नं ४ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
११४ चिलाउनेघारी सामुदायिक भवन निर्माण वडा नं ४ 300000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
११५ गिजेडाँडा चिहान निर्माण वडा नं ४ 150000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
११६ शेरा सामुदायिक भवन ट्रस निर्माण वडा नं ४ 150000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
११७ मराम्ची सिरानटोल चौतारी निर्माण वडा नं ४ 50000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
११८ उगङ सिचाइ कुलो निर्माण वडा नं ४ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
११९ चौधमुरे सिम्ले फाँट सिचाइ कुलो निर्माण वडा नं ४ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१२० कोले गैटार समुरे सिचाइ वडा नं ४ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१२१ शेरा पिपल बोटदेखि शेरा डिलसम्म आर सिसि निर्माण सिचाइ कुलो वडा नं ४ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१२२ तगाङमाने स्मारकपार्क वडा नं ५ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१२३ श्री भन्ज्याङ आ.वि. तारजाली वाल निर्माण वडा नं ५ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१२४ श्री उर्लेनी आ.वि. तारजाली वाल निर्माण वडा नं ५ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१२५ सामुदायिक क्लिनिक व्यवस्थापन र संचालन वडा नं ५ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१२६ झुकेपानी खानेपानी योजना वडा नं ५ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१२७ बुसाना खानेपानी योजना वडा नं ५ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१२८ बोम्बो संस्कृति संरक्षण वडा नं ५ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१२९ बोल्दे खेलकुद मैदान निर्माण वडा नं ५ 300000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१३० छाँजोगाङ सर्वोदय मा.वि. खेलकुद मैदान सेटी निर्माण वडा नं ५ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१३१ गिचेचौर तगाङ च्योमथली चित्रेगोम्देन गोल्फु सडक (सशर्त) वडा नं ५ 250000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१३२ चित्रेगाम्देन आलडाँडा कल्लेरी सडक सोलिङ (सशर्त) वडा नं ५ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१३३ बोल्दे लाप्चो सडक सोलिङ (सशर्त) वडा नं ५ 250000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१३४ आरन निर्माण कार्यक्रम (सशर्त) वडा नं ५ 30000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१३५ कृषि समूह क्षमता वृद्दि तालिमा वडा नं ५ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१३६ सिस्नु संरक्षण र प्रशोधन तालिमा वडा नं ५ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१३७ छाँजोगाङ तगाङ नालुङ ब्राङण सडक वडा नं ५ 300000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१३८ खरबुजे फार्पाजाङ वडा कार्यालय छाँजोगाङ सडक सोलिङ वडा नं ५ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१३९ काल्लुङखोला खरबुजे च्योमथली चित्रेगोम्देन सडक सोलिङ वडा नं ५ 150000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१४० सुरापखोला क्यासिङचे दोगाङ लाभागाङ सडक सोलिङ वडा नं ५ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१४१ पाटलेखार्क सडक वडा नं ५ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१४२ डिप्लो तनाम्सा थालागाङ सडक सोलिङ निर्माण वडा नं ५ 250000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१४३ भञ्ज्याङ आ.वि. फार्पाजाङ सडक सोलिङ वडा नं ५ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१४४ छाँजेगाङ सामुदायिक भवन निर्माण वडा नं ५ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१४५ तगाङ सामुदायिक भवन निर्माण वडा नं ५ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१४६ चित्रेगोम्देन सामुदायिक भवन वडा नं ५ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१४७ भराती सामुदायिक भवन वडा नं ५ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१४८ दोगाङ सामुदायिक भवन वडा नं ५ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१४९ क्यासिङचे सामुदायिक भवन वडा नं ५ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१५० भञ्ज्याङ सामुदयिक भवन वडा नं ५ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१५१ उर्केन थोक्छोलिङ गुम्बा ढलान वडा नं ५ 400000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१५२ लाभाटोल माने निर्माण वडा नं ५ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१५३ सिलामडाँडा दुर्सा निर्माण वडा नं ५ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१५४ लाभाटोल दुर्सा निर्माण वडा नं ५ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१५५ बोम्बो छाम्खाङ निर्माण वडा नं ५ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१५६ खरबुजे डुनामिस चर्च वडा नं ५ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१५७ तारङलेची सानो सिचाइ योजना वडा नं ५ 100000 भएको 2077-07-20 नभएको   थप जानकारी
१५८ च्यामिदोङ सानो सिँचार्इ योजना वडा नं ५ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१५९ फोङकेन तारजाली तथा सिँचार्इ मर्मत वडा नं ५ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१६० छ्युमि तम्राङ सिँचार्इ मर्मत योजना वडा नं ५ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१६१ चेत्रेगोम्देन पातलेखर्क नमुनडाँडा विद्युतिकरण वडा नं ५ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१६२ महादेव पोखरी संरक्षण वडा नं ५ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१६३ च्याङग्रेन खानेपानी निर्माण (च्याङग्रेन) वडा नं ६ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१६४ खर्कडाँडा च्यानपाटीमा खानेपानी निर्माण वडा नं ६ 200000 भएको 2077-06-26 नभएको   थप जानकारी
१६५ खत्रीटोल खानेपानी मर्मत वडा नं ६ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१६६ चिसापानी खोल्सा मुहान गरी सुपारीटार खानेपानी वडा नं ६ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१६७ वडा नं ६ खेलमैदान वडा नं ६ 300000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१६८ हेलम्बु उसु क्वान तालिम केन्द्र निर्माण वडा नं ६ 500000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१६९ लामाटोलदेखि नारायण मा.वि.सम्म मोटरबाटो सोलिङ (सशर्त) वडा नं ६ 400000 भएको 2077-06-14 नभएको   थप जानकारी
१७० चौतारी मोड सोलिङ (सशर्त) वडा नं ६ 330000 भएको 2077-06-14 नभएको   थप जानकारी
१७१ गूरुङटोल मोटरबाटो निर्माण वडा नं ६ 200000 भएको 2077-06-13 नभएको   थप जानकारी
१७२ मेनरोडबाट गैरीथोक सामूदायिक भवन जाने मोटर बाटो मर्मत वडा नं ६ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१७३ च्यानडाडा लाभाहोप सडक मर्मत वडा नं ६ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१७४ कोल खोल्सा डी मोटरबाटो निर्माण वडा नं ६ 300000 भएको 2077-06-19 नभएको   थप जानकारी
१७५ इचोक ढापसुङ मोटर बाटो वडा नं ६ 400000 भएको 2077-06-15 नभएको   थप जानकारी
१७६ मानेटोल गोरेटो बाटो वडा नं ६ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१७७ ब्लाङजे झरना गोरेटो बाटो निर्माण वडा नं ६ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१७८ लामाटोल गुम्बा देखी गोसाइकुण्ड मार्ग सम्म गोरेटो बाटो निर्माण वडा नं ६ 200000 भएको 2077-06-13 नभएको   थप जानकारी
१७९ चेवाङ डोम्बो स्युसा अधुरो सम्पन्न वडा नं ६ 300000 भएको 2077-07-19 नभएको   थप जानकारी
१८० घ्याङँडाडा गुम्बा निर्माण वडा नं ६ 500000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१८१ पाकेडाडा भ्यू टावर मैदान निर्माण वडा नं ६ 300000 नभएको 2077-05-18 नभएको   थप जानकारी
१८२ माथिल्लो सोनारटोल पाहुनाघर निर्माण वडा नं ६ 300000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१८३ प्रापचेत डोम्बो स्यूसा अधुरो सम्पन्न वडा नं ६ 300000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१८४ नयाँवस्ती कृष्ण मन्दिर वडा नं ६ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१८५ धनीटोल लाइटोल डाडाथोक पाहुनाघर निर्माण वडा नं ६ 500000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१८६ चिनिखर्क डोम्बो स्यूसा अधुरो सम्पन्न गर्न वडा नं ६ 300000 भएको 2077-06-14 नभएको   थप जानकारी
१८७ ज्येष्ठ नागरीक दिवा सेवा केन्द्र भवन सम्पन्न गर्ने वडा नं ६ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१८८ लाइटोल बुद्ध मुर्ति बनाउने अधुरो सम्पन्न वडा नं ६ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१८९ घोप्टेघ्याङ मेङगङ माने डुम निर्माण वडा नं ६ 300000 भएको 2077-06-18 नभएको   थप जानकारी
१९० महेन्द्र आ.वि. महाकालको विद्यालय घेराबार वडा नं ७ 150000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१९१ महाकालेश्वरी आ वि सुरसिङ विद्यालय घेराबार वडा नं ७ 150000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१९२ ब्रेकापसाङ खानेपानी निर्माण वडा नं ७ 130000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१९३ पिपलडाँडा खानेपानी सम्पन्न गर्ने वडा नं ७ 130000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१९४ तल्लो मझुवा खानेपानी मर्मत वडा नं ७ 130000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१९५ थालाटोल मिगाङ खानेपानी निर्माण ९सामुदायिक भवनको लागि० वडा नं ७ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१९६ भन्ज्याङ पिपलडाँडा कृषि सडक स्तरोनन्ति ९सशर्त० वडा नं ७ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१९७ पोखरेडाँडा पिपलडाडा बंगारे कृषि सडक स्तरोन्नति  ९सशर्त० वडा नं ७ 330000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१९८ पातिङ ब्रेकापसाङ गोलभन्ज्याङ सडक स्तरोन्नति ९सशर्त० वडा नं ७ 200000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
१९९ चनौटे–बंगारे–पातिङ–कुटुमसाङ सडक स्तरोन्नती वडा नं ७ 1300000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२०० काभ्रेज्योतीटोल कृषि सडक स्तरोन्नती । वडा नं ७ 150000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२०१ लामोढुङगा तल्लो मझुवा कृषि सडक (शाखा) । वडा नं ७ 400000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२०२ माङगेनगोठ–पाखेडाँडा गोरेटोबाटो वडा नं ७ 200000 भएको 2077-06-20 नभएको   थप जानकारी
२०३ माथिल्लो पातिङ कुटुमसाङ पर्यटन गोरेटोबाटो, वडा नं ७ 400000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२०४ पिपलडाँडा दलितटोल सिढि निमार्ण, वडा नं ७ 70000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२०५ ब्लाङ्चे झरना सिढि निमार्ण, वडा नं ७ 50000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२०६ पिप्ले कोटगाउँ घिमिरेटोल गोरेटोबाटो वडा नं ७ 70000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२०७ काम्राङटोल गुम्बा निर्माण वडा नं ७ 400000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२०८ मँहाकाल समुह भवन सम्पन्न गर्ने वडा नं ७ 400000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२०९ माथिल्लो मभm'वा समुह भवन सम्पन्न गनर्,े वडा नं ७ 300000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२१० तल्लो पातिङ सामुदायिक भवन, वडा नं ७ 400000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२११ तल्लो मभm'वा सामुदायिक भवन, वडा नं ७ 350000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२१२ बंगारे सामुदायिक भवन, वडा नं ७ 350000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२१३ माथिल्लो पातिङ रिसाङ गुम्बा वडा नं ७ 350000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२१४ दलित आरन भवन, पिपलडाँडामा, वडा नं ७ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२१५ थालाटोल दुर्सा निमार्ण (सुर्सिङ) वडा नं ७ 150000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२१६ कातुङ टोल दुर्सा निर्माण वडा नं ७ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२१७ माथिल्लो पातिङ दुर्सा निमाण वडा नं ७ 150000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२१८ पोखरेडाँडा माने निमार्ण, वडा नं ७ 150000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२१९ महाकाली निन्देश्वरी मन्दिरमा चौर निमाण वडा नं ७ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी
२२० बंगारे खेत सिचाई वडा नं ७ 100000 नभएको   नभएको   थप जानकारी

आर्थिक वर्ष: