FAQs Complain Problems

COPOMIS को Username, Password सम्बन्धमा ।

यस हेलम्बु गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै सहकारी संस्थाले गाउँपालिकामा सम्पर्क राखी COPOMIS को Username, Password लिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

थप जानकारीको लागि : 
बिनोद लामा, सु.प्र.अ (९८२३७२६१८८)

आर्थिक वर्ष: